Modele bezpieczeństwa logicznego i ich implementacje w systemach informatycznych

autor :  Aneta Poniszewska-Marańda

format :  B5
objętość :  336 str.

ISBN  978-83-7837-017-8

Spis treściSPIS TREŚCI

I. Bezpieczeństwo systemów informatycznych

1. Wstęp

1.1. System, system informatyczny
1.2. Bezpieczeństwo systemów informatycznych, zagrożenia bezpieczeństwa
1.3. Cel i zakres badań
1.4. Zawartość i struktura opracowania

2. O strategiach i modelach bezpieczeństwa logicznego

2.1. Pojęcie kontroli dostępu
2.2. Strategie i modele kontroli dostępu
2.3. Modele uznaniowej kontroli dostępu
2.4. Modele obowiązkowej kontroli dostępu
2.5. Model kontroli dostępu opartej na koncepcji roli (model Role-Based Access Control, RBAC)
2.6. Modele kontroli użycia
2.7. Zunifikowany język modelowania UML
2.8. Podsumowanie

II. Modele bezpieczeństwa logicznego dla statycznych oraz dynamicznych systemów informatycznych i ich zastosowanie

3. Rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa logicznego i aplikacyjnego dla systemów statycznych

3.1. Klasyczne modele kontroli dostępu a struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
3.2. Autorskie rozszerzenie modelu RBAC - model eRBAC
3.3 Reprezentacja modelu eRBAC przy użyciu koncepcji języka UML
3.4. Tworzenie schematu kontroli dostępu, opartego na modelu eRBAC przy użyciu języka UML
3.5. Inżynieria ról przy zastosowaniu modelu eRBAC
3.6. Ograniczenia bezpieczeństwa systemu informatycznego
3.7. Bezpieczeństwo aplikacyjne w konfrontacji projektanta aplikacji i administratora bezpieczeństwa oraz wykrywanie niespójności w schemacie kontroli dostępu
3.8. Integracja nowych elementów aplikacji z istniejącym systemem przy użyciu ograniczeń bezpieczeństwa
3.9. Weryfikacja spójności systemu w zakresie bezpieczeństwa aplikacyjnego podczas dodawania nowej aplikacji
3.10. Implementacja procesu inżynierii ról na poziomie kontroli dostępu
3.11. Podsumowanie

4. Kontrola dostępu i bezpieczeństwo aplikacyjne w dynamicznych systemach informatycznych

4.1. Współczesne systemy informatyczne z punktu widzenia bezpieczeństwa logicznego i aplikacyjnego
4.2. Tradycyjne modele kontroli dostępu a aktualne potrzeby w zakresie bezpieczeństwa danych
4.3. Koncepcja roli a koncepcja użycia w dziedzinie kontroli dostępu
4.4. Zagadnienie kontroli dostępu dla dynamicznych systemów informatycznych
4.5. Kontrola dostępu w podejściu opartym na koncepcji roli z wykorzystaniem kontroli użycia
4.6. Model kontroli dostępu opartej na koncepcji roli i kontroli użycia - model URBAC
4.7. Reprezentacja modelu URBAC przy użyciu koncepcji języka UML
4.8. Podział zadań w procesie definiowania schematu bezpieczeństwa systemu na podstawie modelu URBAC
4.9. Ograniczenia bezpieczeństwa dla modelu URBAC
4.10. Studium przypadku: System konferencyjny Easy Chair z punktu widzenia ograniczeń bezpieczeństwa modelu URBAC
4.11. Podsumowanie

5. Inżynieria ról dla schematu bezpieczeństwa logicznego systemu informatycznego

5.1. Inżynieria ról przy zastosowaniu modelu URBAC
5.2. Reguły definiowania profili bezpieczeństwa użytkowników systemu informatycznego
5.3. Produkcja zbioru ról systemu informatycznego
5.4. Dwa punkty widzenia w tworzeniu schematu bezpieczeństwa oraz możliwe niespójności pomiędzy nimi
5.5. Integracja nowych elementów ze schematem bezpieczeństwa systemu opartym na podejściu URBAC
5.6. Zapewnienie spójności schematu bezpieczeństwa w sytuacji dodawania nowej aplikacji do systemu
5.7. Podsumowanie

III. Bezpieczeństwo logiczne dla heterogenicznych i rozproszonych systemów informatycznych

6. Kontrola dostępu w heterogenicznych systemach informatycznych

6.1. Współpracujące heterogeniczne systemy informatyczne
6.2. Kontrola dostępu w heterogenicznych systemach informatycznych
6.3. Powiązanie koncepcji modeli kontroli dostępu z koncepcjami języka UML
6.4. Tworzenie profili bezpieczeństwa dla użytkowników z użyciem poszczególnych modeli kontroli dostępu
6.5. Wspólna koncepcje dla heterogenicznych modeli kontroli dostępu
6.6. Podsumowanie

7. Systemy wieloagentowe a kontrola dostępu

7.1. Agenci i systemy wieloagentowe a heterogeniczne systemy informatyczne
7.2. Komunikacja w systemach wieloagentowych
7.3. Systemy wieloagentowe w architekturze FIPA
7.4. Dotychczasowe prace na temat wykorzystania inteligentnych agentów w dziedzinie kontroli dostępu
7.5. Architektura kontroli dostępu dla dynamicznych, rozproszonych systemów informatycznych
7.6. Agenci w bezpieczeństwie współpracujących systemów informatycznych, przykłady zastosowań
7.7. Zarys implementacji podejścia agentowego w dziedzinie bezpieczeństwa logicznego
7.8. Podsumowanie

IV. Zastosowanie modeli bezpieczeństwa logicznego - przykłady implementacyjne

8. Platforma zarządzania kontrolą dostępu w systemach informatycznych

8.1. Zasada działania platformy URBAC REAP wspomagającej administrowanie kontrolą dostępu
8.2. Podstawowa funkcjonalność platformy URBAC REAP do zarządzania bezpieczeństwem logicznym i aplikacyjnym
8.3. Usługa do zarządzania kontrolą dostępu w dynamicznych systemach informatycznych z punktu widzenia użytkownika
8.4. Podsumowanie

9. Techniki i przykłady implementacji bezpieczeństwa logicznego

9.1. Przykład I: Podejście MDA w modelowaniu kontroli dostępu systemu informatycznego
9.2. Przykład II: System wieloagentowy zapewniający bezpieczeństwo danych w rozproszonych systemach informatycznych
9.3. Przykład III: Wykorzystanie języka BPEL do zarządzania kontrolą dostępu w systemach informatycznych
9.4. Podsumowanie

10. Podsumowanie

Spis rysunków
Spis tablic
Spis algorytmów
Listingi kodu
Bibliografia
Indeks


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie