Luter. Tom 3. Tłumaczenie i komentarz

autor :  Hartmann Grisar

format :  B5
objętość :  864 str.

ISBN  978-83-7837-145-8

Spis treściSPIS TREŚCI

Tom III. Koniec drogi. Spojrzenie wstecz

Rozdział XXIX. Skutki etyczne nowego nauczania

1. Uwagi wstępne. Nowe podstawy moralności
2. Dwa bieguny: prawo i ewangelia
3. Spotkanie z antynomizmem Agricoli
4. Pewność zbawienia i jej relacja do moralności
5. Pomniejszenie prawdziwego chrześcijaństwa
6. Rola odgrywana przez sumienie i osobowość. Wojna Lutra z Kasperem Schwenckfeldem
8. Kościół oddzielony prawdziwie wierzących
9. Kult publiczny. Kwestia rytuału
10. Schwenckfeld jako krytyk skutków etycznych dzieła życiowego Lutra

Rozdział XXX. Luter w szczycie życia i sukcesu (od 1540). Obawy i środki zaradcze

1. Wielkie zwycięstwa w latach 1540-1544
2. Smutne przewidywania
3. Środki zaradcze na przyszłość
4. Konsekracja Mikołaja Amsdorfa jako "biskupa ewangelickiego" w Naumburgu (1542)
5. Dalsze akty przemocy. Los dzieł sztuki kościelnej

Rozdział XXXI. Luter i jego ponury nastrój, przesądy i iluzje

1. Stan depresji w ostatnich latach. Mania prześladowcza i chorobliwa wyobraźnia
2. Fanatyczne oczekiwanie końca świata. Rozpaczliwy pesymizm Lutra
3. Podwójne brzemię Melanchtona: osobowość Lutra i własne dzieło życia
4. Demologia i demonomania
5. Psychologia żartów i satyry Lutra

Rozdział XXXII. Życie wypełnione walką z sumieniem

1. Ogólnie o "pokusach" Lutra
2. Tematy "pokus"
3. Wyrzuty sumienia stają się pokusami diabła
4. Postęp cierpień duchowych do lat 1527-1528
5. Lata 1528-1538. Jak odzyskać pokój sumienia
6. Luter o swojej wierze, doktrynie i wątpliwościach, szczególnie w późniejszych latach

Rozdział XXXIII. Zwołanie Soboru Trydenckiego (1542). Polemiki Lutra

1. Powzięte kroki i opublikowane traktaty przeciwko soborowi (po 1537)
2. "Wider das Bapstum zu Rom vom Teuffel Gestifft". Wzmocnienie papiestwa
3. Niektóre powiedzenia Lutra o soborze i jego własnym autorytecie
4. Znaki czasu towarzyszące "wymyślaniu i uporowi do samego grobu" Lutra. Karykatury

Rozdział XXXIV. Zakończenie działalności literackiej i jej ogólny obraz

1. W kierunku chrześcijaństwa bez dogmatu. Opinie protestanckie
2. Luter jako popularny pisarz religijny. Katechizm
3. Biblia niemiecka
4. Hymny Lutra

Rozdział. XXXV. Stosunek Lutra do społeczeństwa i edukacji

1. Zarys historyczny oceny pracy społecznej Lutra
2. Państwo i kościół państwowy
3. Szkoły elementarne i nauczanie wyższe
4. Dobroczynność i wsparcie biednych
5. Stosunek Lutra do powołania świeckiego

Rozdział XXXVI. Ciemna strona życia wewnętrznego Lutra. Choroby

1. Wczesne dolegliwości cielesne i duchowe
2. Psychiczne problemy rozwoju religijnego Lutra
3. Zjawy, złudzenia, pojawienia się diabła
4. Objawienia i iluzja. Chorobliwy sposób myślenia
5. Psychologia Lutra według lekarzy i historyków

Rozdział XXXVII. Upiększanie przez Lutra wczesnego życia

1. Późniejszy obraz klasztoru i apostazji Lutra
2. Rzeczywistość. Fałszowanie historii przez Lutra
3. Ukończenie i wykorzystanie legendy

Rozdział XXXVIII. Koniec wolności religijnej. Kościół niewidoczny i widoczny przymus kościelny

1. Od samowoli religijnej do przymusu religijnego
2. Luter jako sędzia
3. Kościół niewidoczny. Jego pochodzenie i wczesna historia
4. Kościół staje się widzialny. Jego organizacja
5. Taktyka Lutra w sprawie Kościoła

Rozdział XXXIX. Koniec życia Lutra

1. Ucieczka z Wittenbergi
2. Ostatnie niepokoje i troski
3. Śmierć Lutra w Eisleben (1546)
4. Legendy o śmierci Lutra

Rozdział XL. W grobie

1. Sława Lutra wśród przyjaciół
2. Pamięć o Lutrze wśród katolików. Problem jego wielkości
3. Los Lutra w pierwszych walkach o jego duchowe dziedzictwo
4. Wzajemne wpływy obu obozów. Rosnąca siła Kościoła katolickiego
5. Luter opisany przez dawnych "ortodoksyjnych" luteran
6. Luter widziany przez pietystów i racjonalistów
7. Nowoczesny obraz Lutra

Dodatki

1. Wykaz pism Lutra i wydarzeń w porządku chronologicznym
2. Uzupełnienia i poprawki

2.1.Wizyta Lutra w Rzymie
2.2. Poglądy Lutra na obserwancję i jego konflikt z braćmi
2.3. Atak na samo-sprawiedliwość"
2.4. Upadek kongregacji augustianów
2.5. Wydarzenie w wieży
2.6. Tezy odpustowe
2.7. Pokusy w Wartburgu
2.8. Modlitwa w Wartburgu
2.9. Stan Lutra podczas pobytu w Coburgu
2.10. Charakter moralny Lutra
2.11. Poglądy Lutra na kłamstwo
2.12. Brak ducha misjonarskiego u Lutra
2.13. Uwagi

Komentarz

1. Wstęp
2. Marcin Luter o swoje nauce
3. Krytyka Marcina Lutra
4. Dziedzictwo Marcina Lutra
5. Mowa nienawiści Marcina Lutra
6. "Sola scriptura" Marcina Lutra
7. Wybrane zagadnienia

7.1. Prawo i ewangelia
7.2. "Słabość" Chrystusa
7.3. Rola sumienia
7.4. Niszczenie sztuki kościelnej
7.5. Ciekawostki