Techniki zarządzania jakością od Shewharta do metody "Six Sigma"

autorzy :  James R. Thompson, Jacek Koronacki, Jacek Nieckuła

format :  B5
objętość :  410 str.

ISBN  83-87674-99-0

Streszczenie
Spis treściSTRESZCZENIE

Książka zawiera kompendium wiedzy na temat narzędzi zarządzania jakością. Bez względu na to, jak powinien wyglądać system zarządzania jakością w danym przedsiębiorstwie, wszystkie opisane w książce narzędzia mogą być, a niektóre muszą być, częścią tego systemu. Książka nawiązuje do demingowskiego podejścia do zarządzania jakością i dlatego szczególnie wiele miejsca poświęca dyskusji kart kontrolnych, bez których nie może się obejść żaden system zarządzania jakością. Zwraca się szczególną uwagę na możliwość stosowania tych kart w poprawianiu jakości usług, a nie tylko jakości wyrobów przemysłowych.

Omówione są także inne spośród siedmiu narzędzi statystycznego sterowania procesem, przede wszystkim diagramy Pareta i diagramy Ishhikawy.

W zakresie technik pomocnych na etapie projektowania wyrobu oraz na etapie wprowadzania innowacji projektowych omawia się tzw. siedem narzędzi zarządzania jakością, inaczej zwane siedmioma nowymi narzędziami japońskimi, metodę KJ Kawakity, podejście Kano oraz Dom Jakości. Specjalne miejsce poświęcone jest przedstawieniu i dyskusji metody Six Sigma.

Opisane są techniki optymalizacyjne użyteczne przy planowaniu doświadczeń i modyfikowaniu procesu produkcji, jak też takie niestandardowe metody statystycznego sterowania procesem jak bayesowska analiza Pareta, testy nieparametryczne i analiza wielowymiarowa.

Książka powinna okazać się przydatna dla osób zajmujących się problematyką jakości. Może być podstawą kursów na uczelniach technicznych i ekonomicznych zwłaszcza, że każdy rozdział zawiera liczne zadania oraz dane obliczeniowe.


SPIS TREŚCI

Przedmowa

1. Statystyczne sterowanie procesem: krótki przegląd

1.1. Wprowadzenie
1.2. Sterowanie procesem: początki, nieporozumienia
1.3. Przykładowe zadania sterowania procesem
1.4. Maszyny i procesy świadczenia usług nie zachowują się jak ludzie
1.5. Zasada Pareta
1.6. Czternaście punktów Deminga
1.7. Jak oceniać proces produkcji
1.8. Podstawowa zasada statystycznego sterowania procesem
1.9. Podstawowe procedury statystyczne SPC
1.10. Podsumowanie, czyli o rodzajach zmienności procesu
1.11. Literatura
1.12. Zadania

2. Karty kontrolne przy liczbowej ocenie właściwości

2.1. Wprowadzenie
2.2. Proces produkcji z zaburzeniami
2.3. Estymacja parametrów procesu "nominalnego"
2.4. Odporne estymatory parametrów procesu niezaburzonego
2.5. Proces z dryfem wartości oczekiwanej
2.6. Proces z dodatnim dryfem wariancji
2.7. Karty kontrolne dla pojedynczych pomiarów
2.8. Nieparametryczne podejście do SPC
2.9. Uwagi końcowe
2.10. Literatura
2.11. Zadania

3. Statystyczne sterowania procesem oparte na ocenach alternatywnych

3.1. Wprowadzenie
3.2. Wykrywanie rozregulowania procesu
3.3. Karty kontrolne przy stałej liczności próbek
3.4. Karty kontrolne przy różnych licznościach próbek
3.5. Karty kontrolne liczby niezgodności
3.6. Uwagi końcowe
3.7. Zadania

4. Metody sekwencyjne

4.1. Wprowadzenie
4.2. Sekwencyjny test ilorazowy
4.3. Test sum skumulowanych CUSUM
4.4. Karta kontrolna CUSUM Shewharta
4.5. Zachowanie się testów CUSUM przy dryfie wartości średniej
4.6. Testy sekwencyjne dla trwałej zmiany wartości średniej
4.7. Zachowanie się testów CUSUM dla danych z dodatnim dryfem wariancji
4.8. Test CUSUM oparty na ocenach alternatywnych
4.9. Literatura
4.10. Zadania

5. Metody wstępnej analizy danych

5.1. Wprowadzenie
5.2. Wykres ramkowy
5.3. Wygładzanie danych przez grupowanie i uśrednianie
5.4. Diagramy Pareta i Ishikawy
5.5. Optymalizacja systemu stacji kosmicznej za pomocą bayesowskiej analizy Parete
5.6. Literatura
5.7. Zadania

6. Głos klienta

6.1. Wprowadzenie
6.2. Zdolność procesu
6.3. Six Sigma
6.4. Narzędzia zarządzania jakością
6.5. Metoda KJ - wspomagania grupy pracowników w dochodzeniu do konkluzji
6.6. Odzwierciedlenie wymagań klienta w technicznej specyfikacji wyrobu
6.7. Literatura
6.8. Zadania

7. Problemy optymalizacji

7.1. Wprowadzenie
7.2. Optymalizacyjny algorytm sympleks
7.3. Wybór funkcji celu
7.4. Dlaczego modele liniowe
7.5. Przypadek wielowymiarowy
7.6. Metoda najmniejszych kwadratów
7.7. Badanie adekwatności modelu
7.8. Doświadczenia czynnikowe 2p
7.9. Plany rotatabilne
7.10. Doświadczenia uzupełnione
7.11. Podejście symulacyjne
7.12. Literatura
7.13. Zadania

8. Problemy wielowymiarowego sterowania procesem

8.1. Wprowadzenie
8.2. Testy dla parametru położenia oparte na ilorazie wiarogodności
8.3. Testy wielokrotne
8.4. Odporna estymacja średniej procesu uregulowanego
8.5. Rangowy test dla parametru położenia
8.6. Test rangowy dla parametru skali i/lub parametru położenia
8.7. Zadania

Skorowidz


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie