Tom 1. Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - problemy i wyzwania

redaktorzy :  Ewa Mazur-Wierzbicka, Patrycja Zwiech

format :  B5
objętość :  192 str.

ISBN  978-83-7837-100-7

Spis treściSPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Część I. Problemy i wyzwania dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach

1.1. Anna Szeląg-Sikora, Zofia Gródek-Szostak, Joanna Stuglik, Wyzwania zarządzania zasobami ludzkimi w gospodarce 4.0
1.2. Małgorzata Gajowiak, Współczesne problemy i wyzwania rynku pracy w Polsce w kontekście kryzysu demograficznego 1.3. Beata Skowron-Mielnik, Współdzielenie zasobów pracy - perspektywa organizacji
1.4. Anna Wziątek-Staśko, Kultura organizacyjna w ocenie pracowników różnych szczebli
1.5. Magdalena Kaczkowska-Serafińska, Analiza oczekiwań przyszłych pracowników z pokolenia Y w zakresie funkcjonowania w zmiennym otoczeniu
1.6. Teresa Myjak, Czynniki i instrumenty motywujące pracowników w przedsiębiorstwach sektora MSP regionu małopolskiego
1.7. Zofia Wyszkowska, Tomasz Ankiewicz, Motywacja pozamaterialna pracowników średniego szczebla w przedsiębiorstwach produkcyjnych

Część II. Problemy i wyzwania koncentrujące się na społecznej odpowiedzialności biznesu

2.1. Irena Dudzik-Lewicka, Etyka w biznesie - wyniki badań własnych
2.2. Renata Jedlińska, Wpływ procesu globalizacji na społeczną odpowiedzialność biznesu
2.3. Magdalena Suska, Europejskie trendy odpowiedzialnego biznesu a standardy pracy w świetle Dyrektywy 2014/95/UE
2.4. Beata Iwasieczko, Rola wizualizacji informacji w raportowaniu kapitału intelektualnego na tle raportowania niefinansowego w polskiej praktyce gospodarczej
2.5. Dagmara Lewicka, Krzysztof Dobrzanowski, Pomiar "zielonego"" zarządzania zasobami ludzkimi i zachowań prośrodowiskowych pracowników
2.6. Beata Chmielewiec, Rola kapitału relacji w budowaniu społecznej odpowiedzialności i przewagi konkurencyjnej firm rodzinnych
2.7. Aleksandra Zaleśna, Wpływ cech osobowości menedżera na działania przedsiębiorstwa w zakresie CSR. Przegląd literatury
2.8. Katarzyna Włodarczyk, Trendy w zachowaniach konsumenckich a działania polskich firm na rzecz konsumentów


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie