Aktualne problemy automatyki i robotyki

redakcja :  Krzysztof Malinowski, Jerzy Józefczyk, Jerzy Świątek

format :  B5
objętość :  822 str.

ISBN  978-83-7837-040-6

Spis treściSPIS TREŚCI

Słowo wstępne

Nowoczesne aspekty automatyki

Influence of the value of discretization step on the stability of positive and fractional systems
Remarks on Optimizing versus Regulatory Control of Dynamic Systems; Transmission Operation Optimizer for Toronto Water System
Wybrane zastosowania analitycznych metod modelowania rozmytego i inteligencji obliczeniowej
Charakterystyki liczbowe dyskretnych układów liniowych
Roboty społeczne
Challenges and solutions in modern control and fault diagnosis systems
Ślizgowe sterowanie dyskretnymi i ciągłymi obiektami dynamicznymi
Nowoczesne metody nauczania w technicznej uczelni wyższej

Teoria sterowania

Deterministic versus stochastic in the free horizon LQG problem
Sterowanie odporne dla układu opisanego modelem LPV
Algorytm regulacji predykcyjnej z linearyzacją optymalną
Empirical investigation on nonparametric system linearization
Oszczędne reprezentacje w modelowaniu systemów nieliniowych - wybrane algorytmy
Problem doboru wag w funkcji kosztu problemu liniowo kwadratowego po zastosowaniu linearyzacji przez sprzężenie zwrotne
Hybrid stretching function technique for optimal control of the multistage descriptor systems
Dynamic decoupling of a nonlinear MIMO plant
Wykorzystanie metody przekaźnikowej do sformułowania modelu Kupfmullera
Remarks Aboout Controllability of Hyperbolic System
Practical and asymptotic stability of fractional discrete-time scalar systems with multiple delays
Regulator predykcyjny ułamkowego rzędu z frakcyjnym modelem wewnętrznym
Extensions of Klamka's method of minimum energy control to positive descrete-time systems with bounded inputs and to fractional positive electrical circuits
Uwagi o liniowych układach złożonych z dwoma niecałkowitymi rzędami
Co wynika z zastosowania metody Lapunowa do układów ze zmiennym opóźnieniem
Sterowanie poślizgowe i sterowanie z korektorem równoległym w obecności szumów pomiarowych
Simple Adaptive LQG Control with LTR Property
Characteristic Polynomial Realisation of Positive 2D Hybrid Linear Systems
Odpowiedzi impulsowe pewnej klasy układów typu hiperbolicznego z wejściami brzegowymi
Analiza jakościowa nieosobliwego modelu stanowego procesu przepływu

Regulacja predykcyjna

Offset-free Nonlinear Preddictive Control with Measured State and Unknown Asymptotically Constant Disturbances
Robust, efficient predictive FTC
System do regulacji predykcyjnej

Robotyka

Ontologia robotów manipulacyjnych. Cz. I: robot
Ontologia robotów manipulacyjnych. Cz. II: środowisko

Robot do rehabilitacji kończyn górnych wykorzystujący powierzchniowe sygnały elektromiograficzne
Minimizing the impact of friction for slow-speed of the servo drive motor
Analiza struktur układu sterowania w systemie rozproszonym trójkołowego pojazdu elektrycznego
Distributed Mobile Microphone Array with Extended Kalman Filter for Robot Localization
Implementacja modeli matematycznych złożonych systemów dynamicznych w systemach SCADA nowej generacji
Autonomiczny System Sterowania Robotem Mobilnym
Zrobotyzowany skaner 3D
Autnomous system of positioning and object tracking for industrial robotic manipulator

Zastosowania teorii sterowania

Optymalizacja harmonogramów pracy pompo w złożonym systemie wodociągowym wielkiej skali
Praktyczna realizacja regulatora predykcyjnego w systemie różnicowania ciśnień
Nieliniowe sterowanie odporne położeniem wirnika w łożysku magnetycznym z zerową wartością punktu pracy

Aplikacja Sterowania Odpornego z Estymacją Uszskodzdeń dla Dwu-wirnikowego Układu Aerodynamicznego
Optimal placement of elastically mounted vibration actuators on a plate, for active noise-vibration control
Embedding a PD controller into an Analogue Signal Processor using a bilinear filter analogue module
Experimental verification of the iterative learning control algorithm for a system with repeatable motions
Adaptacyjne sterowanie położeniem w silniku IPMSM
Sterowanie energooszczędną siecią teleinformatyczną
Mechanizm energooszczędnego sterowania częstotliwością pracy CPU dla systemu operacyjnego Linux
Bezpieczeństwo transmisji danych w systemie KNX
Rola i zastosowanie sterowalności w modelowaniu terapii antynowotworowych

Sterowanie w systemach energetycznych

Wieloobszarowa rozmyta regulacja PID mocy reaktora jądrowego
Symulator czasu rzeczywistego procesów reaktora jądrowego
Programowo-sprzętowa platforma symulacyjna - Hardware In the Loop - zaawansowanego ukłądu sterowania poziomem wody w pionowej wytwornicy pary elektrowni jądrowej
ORF Approximation in Numerical Analysis of Fractional Point Kinetics and Heat Exchange Model of Nuclear Reactor
Inteligentne sterowanie nadrzędne zespołem orientowanych ogniw słonecznych
Modelling of Nuclear Power Plant Steam Turbine

Sterowanie w żegludze

Comparison of Dynamic Programming and Swarm Intelligence based algorithms for ship's collision avoidance
Regulator kursu statku optymalizowany algorytmem mrówkowym
Metody kontroli alokacji pędników w układach dynamicznego pozycjonowania statkiem

Identyfikacja systemów

Identyfikacja złożonego systeemu glukoza-insulina
Warunkowa wielowymiarowa identyfikacja wartości parametrów przy niesymetrycznych i skorelowanych stratach błędów estymacji
Inverse filtering in semi-parametric identyfication of cascade nonlinear systems
Identyfikacja modeli obiektów pracujących w torze sprzężenia w przód

Modelowanie i symulacja

Monitorowanie jakości produkcji ciągłej za pomocą wykrywania ruchu metodą nieliniowej filtracji

Modelowanie struktur sieci diagnostyczno-pomiarowych z wykorzystaniem języka SMOL
Modelowanie procesów transportowych w magazynie elementów produkcyjnych
Ontologia procesu wyznaczania harmonogramu optymalnego dla montażu samochodów

Rozpoznawanie obiektów

Upper bound of risk of attraction-limited minimum distance classifier
Perfekcyjna rekonstrukcja sygnału - nowe analityczne podejście
Object Tracking Algorithm using Daubechies Wavelets

Sztuczna inteligencja

Skuteczne uczenie sieci neuronowych
Relaxed information theoretic regularization for Restrictted Boltzmann Machine
Przetwarzanie wstępne obrazów z wykorzystaniem możliwości obliczeniowych kart graficznych

Badania operacyjne

Gry dynamiczne w syntezie sterowania obiektami ruchomymi
Task Allocation with Energy Constraints in Multi-Robot Systems
Impact of Initial Population on Evolutionary Path Planning Algorithm

Alfabetyczny spis autorów


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie