Komputerowe oko świadomości

autorzy :  Agnieszka Kwiatkowska, Andrzej Czyżewski

format :  B5
objętość :  240 str.

ISBN  978-83-7837-052-9

Streszczenie

Spis treści


STRESZCZENIE

Komunikowanie się za pomocą urządzeń komputerowych, powszechne w obecnej epoce, nie jest na ogół dostępne osobom po ciężkich urazach mózgu. Tymczasem, osoby w śpiączce lub w stanie wegetatywnym często zachowują ograniczoną świadomość, od minimalnej, aż w pewnych przypadkach po wysoką. Nie mogąc komunikować się, nie są jednak w stanie poinformować o tym rodzin, ani terapeutów, bez umożliwienia im dostępu do odpowiednich rozwiązań technicznych służących do tego celu. Takie rozwiązania zostały opracowane, m. in. w wyniku współpracy autorów tej książki. W wyniku tego odnotowano liczne sukcesy w komunikowaniu się i w odkrywaniu śladów świadomości u tych ciężko poszkodowanych osób, wiele z nich zaczęło wyrażać tą drogą swoje emocje i potrzeby. Następstwem tych dokonań był zamysł przeprowadzenia pogłębionych badań naukowych z zakresu metod oceny stopnia świadomości pacjentów po ciężkich urazach mózgu. Dotychczasowe wyniki swoich badań, które zaprezentowali autorzy w tej książce, dotyczą na wstępie usystematyzowania pojęć dotyczących świadomości, jako wyrazu aktywności mózgu. Wiele uwagi poświęcono analizie dokumentacji medycznej badanych osób, zagadnieniom agrafii i aleksji, odzwierciedlającym ich zdolności do komunikowania się, wpływowi różnych czynników na możliwość ich porozumiewania się z otoczeniem. Wykazano eksperymentalnie, że większość spośród tych osób ma zachowaną możliwość słuchowego odbioru dźwięków. Znaczna część książki jest związana z zaprezentowaniem możliwości, jakie wynikają z zastosowania nowoczesnych technologii śledzenia wzroku, analizy fal mózgowych oraz różnych metod stymulacji do diagnozowania i usprawniania procesów komunikowania się z pacjentami po ciężkich urazach mózgu.

Książka jest pierwszą pozycją na krajowym i nie tylko na krajowym rynku wydawniczym, która w pogłębiony sposób prezentuje zastosowania techniki komputerowej do oceny stanu świadomości i do podejmowania prób porozumiewania się z osobami w śpiączce. Zastosowania te są na tyle nowe, że wcześniej nie pojawiły się na rynku wydawniczym opracowania monograficzne z tego zakresu. Może być wykorzystywana przez specjalistów zarówno z dziedzin technicznych, takich jak: inżynieria biomedyczna, teleinformatyka, jak i przez lekarzy neurologów oraz specjalistów z zakresu audiologii i logopedii. Będzie także przydatna psychologom, terapeutom, studentom zarówno uczelni technicznych, jak i medycznych, specjalizującym się we wyżej wymienionych dziedzinach.

SPIS TREŚCI

Wstęp
Rozdział 1. Świadomość jako zjawisko związane z aktywnością mózgu

1.1. Istota i zakres semantyczny pojęcia świadomość
1.2. Zaburzenia ilościowe i jakościowe świadomości
1.3. Śpiączka
1.4. Stan wegetatywny/Stan Niereaktywnego Czuwania
1.5. Stan minimalnej świadomości
1.6. Zespół zamknięcia
1.7. Mutyzm akinetyczny
1.8. Metody badania świadomości

Rozdział 2. Procesy rozpatrywane w powiązaniu ze świadomością – badania własne

2.1. Komunikacja osób z obniżoną świadomością
2.2. Czytanie i pisanie jako złożone czynności psychiczne
2.3. Analiza ciągłości uwagi osób z obniżoną świadomością
2.4. Motywacja wewnętrzna osób z obniżoną świadomością
2.5. Przetwarzanie wzrokowe

Rozdział 3. Funkcje czytania i pisania u osób z obniżoną świadomością

3.1. Problematyka badań
3.2. Charakterystyka osób badanych
3.3. Narzędzia badawcze
3.4. Organizacja i przebieg badań

Rozdział 4. Ilościowa i jakościowa analiza wyników Testu Agrafia i Aleksja uzupełniona o obserwację – badania własne

4.1. Szczegółowa analiza wyników
4.2. Wnioski z badań osób z obniżoną świadomością wybudzonych ze śpiączki

Rozdział 5. Kierunki dalszych poszukiwań świadomości

5.1. Dalszy rozwój badań z zakresu agrafii i aleksji
5.2. Wielomodalne metody komunikacji człowiek-komputer
5.3. Nowoczesne interfejsy EEG
5.4. Stymulacja elektryczna mózgu
5.5. Obiektywne badania słuchu
5.6. Aplikacje muzyczne
5.7. Analiza rytmów fal mózgowych z elektrod implantowanych
5.8. Cyberprzestrzeń wokół chorego

Zakończenie. Pozwólmy Im mówić
Wykaz skrótów
Bibliografia
Spis tabel
Spis rycin
Aneksy

1. Szczegółowy opis zadań Testu Agrafia i Aleksja
2. Wyniki ocen GCS i epikryzy wybranych osób
3. Badania słuchu metodą ABR
4. Promowanie idei badań


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie