Przetwarzanie sygnałów. Wybrane algorytmy i zastosowania

autorzy :  Jadwiga Lal-Jadziak, Sergiusz Sienkowski, Mariusz Krajewski

format :  B5
objętość :  192 str.

ISBN  978-83-7837-141-0

Wprowadzenie

Spis treściWPROWADZENIE

Monografia zawiera omówienie wybranych zagadnień z zakresu analizy i przetwarzania sygnałów. W odróżnieniu od innych prac z tej dziedziny poruszane w niej problemy zostały dodatkowo scharakteryzowane pod względem wybranych właściwości metrologicznych oraz praktycznych zastosowań.

Integralną część opracowania stanowi autorskie niekomercyjne oprogramowanie, które można nieodpłatnie pobrać ze strony http://staff.uz.zgora.pl/ssienkow/apps/soft/ps.zip i zainstalować na własnym komputerze.

SPIS TREŚCI

Od autorów

1. Sygnały deterministyczne i losowe. Podstawowe parametry sygnału

1.1 Klasyfikacja sygnałów deteministycznych
1.2. Klasyfikacja sygnałów losowych
1.3. Klasyfikacja sygnałów ze względu na ciągłość dziedziny i wartości
1.4. Podstawowe parametry sygnałów
1.5. Opis oprogramowania "Sygnały deterministyczne i losowe"
1.6. Propozycje eksperymentów
Literatura

2. Podstawowe charakterystyki sygnałów stacjonarnych

2.1. Gęstość prawdopodobieństwa
2.2. Funkcja autokorelacji
2.3. Widmo sygnału / funkcja gęstości widmowej mocy
2.4. Opis oprogramowania "Podstawowe charakterystyki sygnałów stacjonarnych"
2.5. Propozycje eksperymentów
Literatura

3. Podstawowe łączne charakterystyki dwóch sygnałów

3.1. Łączna gęstość prawdopodobieństwa
3.2. Funkcja korelacji wzajemnej
3.3. Wzajemna gęstość widmowa mocy
3.4. Funkcja korelacji wzajemnej i funkcja wzajemnej gęstości
3.5. Opis oprogramowania "Łączne charakterystyki dwóch sygnałów"
3.6. Propozycje eksperymentów
Literatura

4. Teoria próbkowania. Dyskretne przekształcenie Fouriera

4.1. Twierdzenia o próbkowaniu
4.2. Próbkowanie sygnałów dolnopasmowych o widmie ciągłym
4.3. Próbkowanie sygnałów o widmie prążkowym
4.4. Próbkowanie sygnałów pasmowych
4.5. Dyskretne przekształćenie Fouriera - podstawowe informacje
4.6. Opis oprogramowania "Ilustracja twierdzenia o próbkowaniu"
4.7. Propozycje eksperymentów
Literatura

5. Teoria kwantowania. Deterministyczne i randomizowane kwantowanie sygnałów

5.1. Kwantowanie deterministyczne. Twierdzenia Widrowa
5.2. Kwantowanie randomizowane
5.3. Opis oprogramowania "Ilustracja kwantowania syugnałów oraz kwantowania z sygnałem ditherowym"
5.4. Propozycje eksperymentów
Literatura

6. Koherentne uśrednianie sygnałów

6.1. Zasada uśredniania koherentnego
6.2. Poprawa stosunku sygnału do szumu
6.3. Opis oprogramowania "Detekcja sygnału okresowego w szumie metodą uśredniania koherentnego"
6.4. Propozycje eksperymentów
Literatura

7. Korelacyjne metody pomiaru parametrów sygnałów przy występowaniu szumów

7.1. Zastosowanie funkcji autokorelacji do wykrywania sygnału okresowego ukrytego w szumie
7.2. Zastosowanie funkcji korelacji wzajemnej do odzyskiwania z szumu sygnałów okresowych i nieokresowych
7.3. Funkcja korelacji wzajemnej dwóch wersji zakłóconego sygnału losowego
7.4. Funkcja korelacji wzajemnej sygnałów ukrytych w szumie i opóźnionych względem siebie
7.5. Opis oprogramowania "Detekcja sygnałów w szumie metodą autokorelacji i korelacji wzajemnej"
7.6. Propozycje eksperymentów
Literatura

8. Pomiar parametrów sygnałów metodami punktowymi

8.1. Predykcja próbek sygnału okresowego
8.2. Zastosowanie metod punktowych do wyznaczania parametrów sygnału okresowego
8.3. Błędy estymacji
8.4. Opis oprogramowania "Pomiar parametrów sygnału okresowego z zastosowaniem metod punktowych"
8.5. Propozycje eksperymentów
Literatura

9. Przetwarzanie sygnałów w radioastronomii

9.1. Dwie podstawowe architektury korelatorów
9.2. Kwantowanie sygnałów w radioastronomii
9.3. Wymagania stawiane korelatorom
9.4. Podsumowanie
9.5. Propozycje zadań i eksperymentów
Literatura

Dodatek 1. Analiza wypływu układów nieliniowych na funkcję gęstości prawdopodobieństwa sygnałów deterministyczych, losowych oraz ich sumy

Dodatek 2. Zrzuty ekranów dla wybranych eksperymentów


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie