Luter i luteranizm. Tłumaczenie i komentarz

autor :  Heinrich Denifle

format :  B5
objętość :  450 str.

ISBN  978-83-7837-108-3

Spis treściSPIS TREŚCI

Wstęp

TOM I. Podstawy. Analiza krytyczna dokonań protestanckich badaczy luterańskich i teologów

SEKCJA 1. Traktat i nauka Lutra o ślubach zakonnych

Rozdział 1. Krótki przegląd wypowiedzi Lutra odnośnie do stanu zakonnego podczas jego życia zakonnego
Rozdział 2. Twierdzenie Lutra, że św. Bernard odrzucił śluby i życie monastyczne
Rozdział 3. Twierdzenie Lutra, że przełożeni mogą udzielić dyspensy od wszystkiego i że ślubował całą regułę
Rozdział 4. Cel rocznego okresu próbnego według Lutra
Rozdział 5. Twierdzenie Lutra, że śluby odwodzą od Chrystusa i że zakony mają innego przywódcę niż Chrystusa
Rozdział 6. Sofizmaty Lutra i potworność opinii o ślubach zakonnych, szczególnie o ślubie czystości. Oszustwa Lutra i podburzanie do fałszu

A. Oszukiwanie czytelników o ślubach i celu stanu zakonnego
B. Sprzeczności i sofizmaty Lutra w odniesieniu do rad
C. Luter jako przywódca hipokryzji i kłamstwa
D. Ślub czystości i małżeńska wstrzemięźliwość przeciw "niemożliwości"
E. Droga do "niemożliwości"
F. Luter drwi z modlitwy w gwałtownej pokusie
G. Oszukiwanie zakonnic przez Lutra
H. Relacja Lutra do poligamii: "porada spowiedzi", dyspensa i kłamstwo. "Konkubinat małżeński" I. Błazenada Lutra

Rozdział 7. Podstawy nauki katolickiej o chrześcijańskiej doskonałości i ideale życia
Rozdział 8. Nauka św. Tomasza z Akwinu i innych przed Lutrem na temat ideału życia i rad

A. Od Tomasza z Akwinu do mistyki niemieckiej
B. Porównanie mistyki niemieckiej z Lutrem
C. Następni uczeni do czasów Lutra

Rozdział 9. Sofizmaty Lutra i wypaczenia odnośnie do chrześcijańskiej doskonałości

A. Śluby zakonne dzielą się na istotne i akcydentalne
B. Podział chrześcijańskiego stanu życia przez uczonych na doskonały i niedoskonały
C. Upatrywanie przez Lutra w Kościele katolickim najwyższej doskonałości w czystości - wcześniejszy Luter przeciwko późniejszemu

Rozdział 10. Melanchton i Wyznanie augsburskie o stanie zakonnym. Późniejsi teolodzy protestanccy

A. Melanchton i Wyznanie augsburskie
B. Poglądy Ritschla, Seeberga i Harnacka o katolickim ideale życia
C. Błędy Harnacka w odniesieniu do ideału życia w historii zakonów

Rozdział 11. Luter o "chrzcie monastycznym". Tomasz z Akwinu jako jego domniemany twórca
Rozdział 12. Katolicki "chrzest monastyczny"" jako porzucenie chrztu Chrystusa - komentarz luterański
Rozdział 13. Kłamstwo Lutra - potępienie ślubu przez papieża jako grzesznego. Zepsucie zasad małżeństwa

A. Małżeństwo jest zakazane przez papieża, ale nie potępione
B. Małżeństwo jest potępione przez papieża jako stan grzeszny, nieczysty
C. Kłamstwa Lutra odnośnie do jego wcześniejszych poglądów na małżeństwo
D. Praktyka i tradycja Kościoła obala oszczerstwa skierowane przez Lutra przeciwko małżeństwu
E. Według zasad Lutra stan małżeński jest grzeszny i niedozwolony
F. Całkowicie materialna, zmysłowa koncepcja małżeństwa Lutra. Oszczerstwa Koldego wobec nauki katolickiej
G. Pogarda kobiety i demoralizacja dziewcząt następstwem zasad Lutra
H. Życie wulgarne i cudzołożne oraz jednoczesna pogarda stanu małżeńskiego jako następstwo postępowania Lutra i jego nauczania
I. Jak coś się polepsza, to dusza jest naturalnie katolicka, a nie luterańska

Rozdział 14. Retrospekcja i podsumowanie. Zwalczania stanu zakonnego i jego członków przez Lutra

A. Rozwiązłość i wulgarność Lutra w sądach o zakonnikach i księżach
B. Postępowanie Lutra - z zakonników zrobić apostatów
C. Taktyka Lutra - zrazić ludzi do zakonników
D. Oszczerstwo Lutra odnośnie do monastycznej formuły rozgrzeszenia
E. Wielki łajdak potępia małego - obrzydliwa metoda Lutra
F. Draństwa Lutra i śmiertelna nienawiść do klasztorów i zakonników

SEKCJA 2. Punkt wyjścia w rozwoju doktryny Lutra – jego nowa ewangelia

Rozdział 1. Wstępne śledztwo o nieumiarkowanym samoumartwianiu się Lutra przed jego "zwrotem", aby przebłagać srogiego Sędziego

A. Wypowiedzi Lutra o zakonnych samoumartwianiach w świetle surowości jego zakonu
B. Poglądy nauczycieli katolickich do czasów Lutra na samoumartwienie i roztropność
C. Luter przed 1530 r. o samoumartwieniu i roztropności
D. Późny Luter w sprzeczności z wcześniejszym oraz z nauką zakonu i Kościoła
E. Rozwiązanie sprawy

Rozdział 2. Wstępny przegląd nauki Kościoła w modlitwach o miłosiernym Bogu i Jego łasce wobec naszej bezsilności

Wyjaśnienie niektórych skrótów
Przedmowa do pierwszego wydania
Przedmowa do drugiego wydania

KOMENTARZ

1. Życie Marcina Lutra
2. Heinrich Denifle

Metoda badawcza Denifle
Działalność Marcina Lutra
Ocena działalności Marcina Lutra
Podsumowanie

3. Analiza wybranych poglądów Marcina Lutra

Marcin Luter a małżeństwo
Marcin Luter a usprawiedliwienie przez wiarę
Marcin Luter a Pismo Święte

4. Współczesna nauka Kościoła

Objawienie, Tradycja i Pismo Święte
Magisterium Kościoła
Ekumenizm