Opis powierzchniowoskładniowy wyrażeń niestandardowych typu "na lewo", "do dziś", "po trochu", "na zawsze" we współczesnym języku polskim

autor :  Monika Czerepowicka

format :  B5
objętość :  138 str.

ISBN  83-60434-19-0

Streszczenie
Spis treściSTRESZCZENIE

Celem tej pracy jest opis powierzchniowoskładniowy niestandardowych połączeń dwu słów tekstowych, których pierwszy segment stanowi forma przyimka lub słowo równokształtne z przyimkiem. Jako standardowe traktujemy połączenia przyimka z formą rzeczownika (właśnie na podstawie formy nomen substantivum można określić wymagania składniowe przyimka), w których każdy ze składników ma swoje własne, regularne znaczenie, dające się znaleźć w innych konstrukcjach. Każde połączenie przyimka z formą leksemu innego niż rzeczownikowy uznamy za połączenie niestandardowe.

Zaproponowany w tej rozprawie opis wynika z badań obszernego materiału językowego, którego dostarczyły słowniki języka polskiego oraz dostępne korpusy tekstów polskich.


SPIS TREŚCI

Wstęp

1. Metody opisu

Rozwiązania leksykograficzne
Wybrane koncepcje teoretyczne
Ustalenia metodologiczne

2. Nietypowe połączenia przyimków z formami rzeczowników

Typ I - ze zleksykalizowanymi standardowymi formami rzeczownikowymi
Typ II - z dodatkową formą w paradygmacie standardowego rzeczownika
Typ III - wyrażenia całkowicie sfrazeologizowane
Niestandardowe wyrażenia przyimkowe a wahania ortograficzne

3. Nietypowe formy przymiotników a łączliwość z przyimkami

Grupa I - połączenia z przyimkiem po
Grupa II - połączenia z przyimkiem z oraz innymi przyimkami o rządzie dopełniaczowym
Grupa III - połączenia z przyimkiem na
Połączenia form przymiotnikowych z innymi przyimkami
Podsumowanie

4. Połączenia przyimkowe z formami niedeklinacyjnymi

Typ I - połączenia form niedeklinacyjnych z więcej niż jednym przyimkiem
Typ II - połączenia form niedeklinacyjnych z dokładnie jednym przyimkiem
Typ III - wyjątkowe połączenia form niedeklinacyjnych z przyimkami

5. Wyrażenia wątpliwe

Połączenia z lewo, prawo
Połączenia z wewnątrz, zewnątrz

Podsumowanie i wnioski końcowe

Bibliografia


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie