Pismo Święte w przekładach Eugeniusza Dąbrowskiego (1901-1970)

autor :  Andrzej Lang

format :  A4
objętość :  464 str.

ISBN  978-83-60434-80-2

Spis treściSPIS TREŚCI

Od Autora
Wstęp

   1. Przedmiot, metoda i cel pracy
   2. Stan badań
   3. Zakres i plan pracy

Część 1. Tłumaczenie Pisma Świętego a teorie przekładu

   1. Wybrane starożytne koncepcje i teorie przekładu

         1.1. Septuaginta
         1.2. Św. Hieronim i jego poprzednicy

   2. Wybrane koncepcje i teorie przekładu do połowy XX wieku

         2.1. Leonardo Bruni
         2.2. Johannes Reuchlin, Erazm z Rotterdamu i Marcin Luter
         2.3. Etienne Dolet
         2.4. John Dryden
         2.5. George Campbell i Alexander Frarser Tytler
         2.6. Friedrich Schleiermacher
         2.7. Martin Buber i Franz Rosenzweig

   3. Współczesne koncepcje i teorie przekładu

         3.1. Perspektywa lingwistyczna
         3.2. Translation Studies
         3.3. Perspektywa hermeneutyczna
         3.4. Poststrukturalizm i feminizm

Część II. Życie Eugeniusza Dąbrowskiego i jego przekłady Pisma Świętego

   1. Życie i działalność naukowa Eugeniusza Dąbrowskiego

         1.1. Przed wstąpieniem do Metropolitalnego Seminarium Duchownego (1901-1917)
         1.2. Działalność naukowa do wybuchu II wojny światowej (1917-1939)
         1.3. Okres okupacji do przeniesienia na Kamionek (1939-1944)
         1.4. Koniec wojny i zaangażowanie polityczne (1944-1953)
         1.5. Praca na Wydziale Teologicznym KUL (1954-1959)
         1.6. Działalność naukowa w okresie 1959-1967
         1.7. Analiza przemian soborowych (1967-1970)
         1.8. Podsumowanie

   2. Pismo Święte w przekładach Eugeniusza Dąbrowskiego

         2.1. Zasady przekładu Eugeniusza Dąbrowskiego
         2.2. Uzasadnienie wyboru Wulgaty przez Eugeniusza Dąbrowskiego
         2.3. Historia Nowego Testamentu w przekładzie Eugeniusza Dąbrowskiego
         2.4. Historia Starego Testamentu w przekładzie Eugeniusza Dąbrowskiego
         2.5. Recenzje Nowego Testamentu w przekładzie Eugeniusza Dąbrowskiego
         2.6. Podsumowanie

Część III. Analiza wybranych fragmentów Pisma Świętego w przekładach Eugeniusza Dąbrowskiego

   1. Wstęp
   2. Przekłady Nowego Testamentu

         2.1. Tradycja rękopiśmienna
         2.2. Wierność tłumaczenia
         2.3. Tradycja polskiego języka biblijnego
         2.4. Wartość literacka przekładu

   3. Przekłady Starego Testamentu

         3.1. Tradycja rękopiśmienna
         3.2. Wierność tłumaczenia
         3.3. Tradycja polskiego języka biblijnego
         3.4. Wartość literacka przekładu
         3.5. Przekłady przechowywane w BUKSW

   4. Podsumowanie

Zakończenie
Aneksy

   1. Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego
   2. Archiwum Akt Nowych
   3. Archiwum KUL
   4. Biblioteka KUL
   5. Biblioteka UKSW
   6. Archiwum Parafii Bożego Ciała
   7. Noty biograficzne recenzentów

Wykaz skrótów
Bibliografia

   1. Tekst biblijny
   2. Dokumenty Urzędu Nauczycielskiego Kościoła
   3. Źródła archiwalne
   4. Wywiady i publikacje Eugeniusza Dąbrowskiego
   5. Opracowania
   6. Pomoce

Spis ilustracji

   1. Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego
   2. Archiwum Akt Nowych
   3. Archiwum KUL
   4. Biblioteka KUL
   5. Biblioteka UKSW
   6. Archiwum Parafii Bożego Ciała

Indeks tekstów biblijnych
Indeks osób

Summary


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie