Tereny zamknięte integralnym elementem systemu bezpieczeństwa państwa

autor :  Adam Baryłka

format :  B5
objętość :  384 str.

ISBN  978-83-7837-092-5

Spis treściSPIS TREŚCI

Wprowadzenie do zagadnienia "terenów zamkniętych" jako integralnego elementu systemu bezpieczeństwa państwa

1. Wstęp
2. Metoda badawcza zagadnienia "terenów zamkniętych" jako integralnego elementu systemu bezpieczeństwa państwa
3. Struktura monografii dotyczącej zagadnienia "terenów zamkniętych" jako integralnego elementu systemu bezpieczeństwa państwa

Rozdział 1. Zagadnienia bezpieczeństwa państwa

1. Wprowadzenie 2. Pojęcie państwa i jego funkcji
3. Pojęcia dotyczące bezpieczeństwa
4. Podsumowanie zagadnienia bezpieczeństwa państwa

Rozdział 2. Podstawowe dokumenty dotyczące zagadnień bezpieczeństwa państwa

1. Identyfikacja dokumentów dotyczących zagadnień bezpieczeństwa państwa
2. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej jako źródło dokumentów dotyczących zagadnień bezpieczeństwa państwa
3. Ustawy i przepisy wykonawcze odnoszące się do zagadnień bezpieczeństwa państwa
4. Dokumenty strategiczne w zakresie bezpieczeństwa
5. Podsumowanie zagadnienia podstawowych dokumentów dotyczących zagadnień bezpieczeństwa państwa

Rozdział 3. Obiekty budowlane mające istotne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa

1. Wprowadzenie do zagadnienia
2. Pojęcie obiektu antropogenicznego
3. Pojęcie obiektu budowlanego w przepisach prawa
4. Wymagania, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane
5. Obiekty budowlane mające istotne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa
6. Podsumowanie zagadnienia obiektów budowlanych mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa, w tym obronności państwa

Rozdział 4. Inżynieria bezpieczeństwa obiektów budowlanych w problematyce bezpieczeństwa państwa

1. Wprowadzenie do problematyki inżynierii bezpieczeństwa obiektów budowlanych
2. Uwarunkowania funkcjonowania człowieka w środowisku
3. Przepisy Unii Europejskiej jako źródła zasad inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych
4. Zagadnienia inżynierii bezpieczeństwa w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
5. Podstawy inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych
6. Zagadnienie stanu technicznego obiektów budowlanych
7. Zagadnienia diagnostyki obiektów budowlanych
8. Podsumowanie zagadnień inżynierii bezpieczeństwa obiektów budowlanych

Rozdział 5. Zagadnienia bezpieczeństwa w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

1. Wprowadzenie do zagadnień planowania i zagospodarowania przestrzennego
2. Planowanie przestrzenne w Polsce
3. Inwestycje celu publicznego w planach zagospodarowania przestrzennego
4. Analiza urbanistyczno-architektoniczna związana z wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wydaniem decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do inwestycji nie zaliczanych do inwestycji celu publicznego
5. Zagadnienie ustalania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji istotnych dla bezpieczeństwa, w tym obronności państwa
6. Zagadnienie ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy
7. Podsumowanie zagadnień planowania i zagospodarowania przestrzennego

Rozdział 6. Zagadnienia ustanawiania terenów zamkniętych na potrzeby bezpieczeństwa państwa, w tym obronności państwa

1. Wprowadzenie do zagadnienia terenów zamkniętych
2. Zagadnienia terenów zamkniętych na cele bezpieczeństwa i obronności państwa w przepisach prawa
3. Zagadnienie terenów zamkniętych w przepisach prawa
4. Skutki prawne ustanowienia terenu zamkniętego
5. Podsumowanie zagadnienia ustanawiania terenów zamkniętych

Rozdział 7. Zagadnienia ustanawiania stref ochronnych terenów zamkniętych na potrzeby bezpieczeństwa państwa, w tym obronności państwa

1. Pojęcie strefy ochronnej
2. Relacje obiektów budowlanych z ich otoczeniem powodem ustanawiania stref ochronnych
3. Identyfikacja obiektów wywołujących potrzebę ochrony ich otoczenia lub stanowiących przedmioty ochrony przed ich otoczeniem
4. Identyfikacja oddziaływań determinujących potrzebę ustalania stref ochronnych
5. Pojęcie strefy ochronnej terenu zamkniętego oraz procedura ustalania stref ochronnych terenów zamkniętych na cele obronności państwa
6. Skutki prawne ustanowienia strefy ochronnej
7. Postępowanie odszkodowawcze związane z ustanowieniem stref ochronnych
8. Przykłady stref ochronnych w przepisach prawa
9. Formy prawne ustanawiania stref ochronnych
10. Podsumowanie zagadnień stref ochronnych

Rozdział 8. Zasady projektowania, budowy oraz eksploatacji obiektów budowlanych mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa

1. Wprowadzenie do projektowania, budowy oraz eksploatacji obiektów budowlanych
2. Podstawowe zagadnienia dotyczące procesu budowlanego
3. Proces budowlany inwestycyjny obiektów budowlanych istotnych dla potrzeb bezpieczeństwa, w tym obronności państwa
4. Proces eksploatacji obiektów budowlanych istotnych dla potrzeb bezpieczeństwa, w tym obronności państwa
5. Organy administracji publicznej, właściwe w sprawach robót i obiektów budowlanych
6. Podsumowanie

Wnioski i postulaty odnoszące się do terenów zamkniętych jako integralnego elementu systemu bezpieczeństwa państwa

1. wprowadzenie do podsumowanie monografii
2. Wnioski w zakresie ustanawiania terenów zamkniętych oraz ich stref ochronnych
3. Postulaty w zakresie nowelizacji przepisów prawa, w obszarze obiektów budowlanych istotnych dla bezpieczeństwa, w tym obronności państwa
4. Postulaty w zakresie prowadzenia prac badawczych w dziedzinie niemilitarnych form poprawy stanu bezpieczeństwa państwa
5. Postulaty w zakresie edukacyjnym
6. Informacje dla podmiotów uczestniczących w procesie budowlanych obiektów budowlanych istotnych dla bezpieczeństwa, w tym obronności państwa

Materiały źródłowe wykorzystane w monografii


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie