Tom 7. Informatyka w medycynie

redaktor Monografii :  Władysław Torbicz

redaktorzy tomu :  Marek Kurzyński, Leon Bobrowski, Antoni Nowakowski, Jacek Rumiński

format :  B5
objętość :  988 str.

ISBN  978-83-7837-087-1

Spis treściSPIS TREŚCI

CZĘŚĆ 1. Informatyka medyczna jako dyscyplina naukowa i sfera usługowa na rzecz ochrony zdrowia i środowiska

1.1. Informatyka medyczna jako dyscyplina naukowa i usługowa
1.2. Zdrowie publiczne i promocja zdrowia w środowisku e-zdrowia
1.3. Informatyka medyczna w programach nauczania
1.4. Symulacja komputerowa w kształceniu medycznym

CZĘŚĆ 2. Zarządzanie informacją medyczną i jej bezpieczeństwem

2.1. Dane i dokumentacja medyczna
2.2. Informacja jako wartość w ochronie zdrowia
2.3. Standardy i profile interoperacyjności w ochronie zdrowia
2.4. Biobankowanie

CZĘŚĆ 3. Systemy informatyczne w ochronie zdrowia

3.1. Wprowadzenie
3.2. Kierunki rozwoju systemów centralnych ochrony zdrowia i ich uwarunkowania
3.3. Badanie wpływu intersariuszy na projekty zarządzające przepływem informacji w ochronie zdrowia
3.4. Interfejsy użytkownika w aplikacjach medycznych
3.5. Systemy informatyczne raportowania zdarzeń niepożądanych, a bezpieczeństwo pacjenta
3.6. Inteligentny system dla monitorowania ciąży i porodu z automatyczną analizą sygnałów

CZĘŚĆ 4. Odkrywanie wiedzy medycznej

4.1. Wprowadzenie
4.2. Metodologia rozpoznawania wzorców w algorytmach wspomagania diagnostyki medycznej
4.3. Ekstrakacja i selekcja zestawów cech medycznych
4.4. Separowalna agregacja zbiorów danych medycznych
4.5. Drzewa decyzyjne oraz klasyfikatory wykorzystujące względną ekspresję w pozyskiwaniu wiedzy z danych genomicznych
4.6. Zastosowania reprezentacji wektorowej tekstowych danych medycznych
4.7. Interpretacja modeli uczonych ze złożonych danych medycznych
4.8. Przetwarzanie wielkoskalowych danych w ochronie zdrowia - możliwości i korzyści

CZĘŚĆ 5. Komputerowe wspomaganie decyzji medycznych

5.1. Wprowadzenie
5.2. Potrzeba wspomagania procesu decyzyjnego - kiedy? dlaczego? w jaki sposób?
5.3. Logiczne i praktyczne aspekty komputerowego wspomagania diagnostyki medycznej
5.4. Inteligentne wspomaganie decyzji w szpitalnej izbie przyjęć
5.5. Rozmyte reguły warunkowe i metody inteligencji obliczeniowej we wspomaganiu diagnozy medycznej
5.6. Zastosowanie klasyfikatorów zespołowych w ocenie włóknienia wątroby sekwencyjnej
5.7. Metaklasyfikator bayesowski jako narzędzie do wspomagania diagnostyki sekwencyjnej
5.8. Zastosowanie sieci bayesowskich w medycynie
5.9. Metody komputerowe we wspomaganiu monitorowania i leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej
5.10. Drzewiaste modele predykcyjne w analizie danych przeżycia
5.11. Model syntaktycznego rozpoznawania obrazów wspomagający uzasadnianie diagnozy EKG
5.12. Automatyzacja diagnostyki elektrokardiograficznej

CZĘŚĆ 6. Systemy telemedyczne

6.1. Rozwój infrastruktury usług telemedycznych
6.2. Rozwiązania telemedyczne w diagnostyce i terapii chorób przewlekłych
6.3. System zdalnego monitorowania pacjentów szpitalnych
6.4. Wsparcie telemedyczne w chorobach układu oddechowego
6.5. Systemy teleopieki domowej i mobilnej oraz komputerowe wspomaganie leczenia cukrzycy i jej późnych powikłań
6.6. Zintergrowany system domowego monitoringu parametrów medycznych osób starszych i chorych
6.7. Telemedycyna w audiologii i otolaryngologii
6.8. Telemedyczne systemy nadzoru zachowania człowieka w środowisku domowym
6.9. Zastosowanie Internetu rzeczy jako element profilaktyki upadków seniorów
6.10. Interaktywne systemy telekonsultacyjne i ich wykorzystanie w kardiologii
6.11. Gry komputerowe oraz mobilne systemy do monitorowania aktywności fizycznej pacjentów z niepełnosprawnością ruchową
6.12. Roboty medyczne w systemach teleinformatycznych

CZĘŚĆ 7. Zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych w ochronie zdrowia

7.1. Technologie informatyczne w ochronie zdrowia
7.2. Interpretacja zapisów fizjologicznych na rzecz detekcji emocji
7.3. Wybrane techniki informatyczne dla osób z niepełnosprawnościami
7.4. Wykorzystanie argumentacji wspartej dowodami w kwalifikacji urządzeń medycznych
7.5. System komputerowy do treningu korowych ośrodków sensoryczno-motorycznych osób przed przeszczepem ręki wykorzystujący wirtualną rzeczywistość oraz czuciowe i wzrokowe sprzężenie zwrotne
7.6. Systemy bezdotykowej oceny parametrów życiowych
7.7. Wykorzystanie interfejsów człowiek komputer w medycynie i rehabilitacji
7.8. Zastosowanie systemów wielkoklasyfikatorowych do rozpoznawania biosygnałów i sterowania bioprotezą dłoni
7.9. Systemy automatycznej detekcji bezdechu sennego
7.10. Techniki wykorzystywane w zdalnych interakcjach personelu medycznego oraz pomiędzy personelem medycznym i pacjentami

CZĘŚĆ 8. Posłowie

8. Posłowie


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie