Tom 1. Biosystemy

redaktor serii :  Maciej Nałęcz

redaktorzy tomu :  J. Doroszewski, R. Tarnecki, W. Zmysłowski

format :  B5 (oprawa twarda)
objętość :  434 str.

ISBN  83-87674-84-2

Streszczenie
Spis treściSTRESZCZENIE

Tom BIOSYSTEMY, 9-tomowej monografii "Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000", został opracowany przez zespół autorów prowadzących od wielu lat badania naukowe. Duży wkład w przygotowanie wydawnictwa wniosło Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej. W książce przedstawiono jedynie wybrane zagadnienia z niezwykle obszernej tematyki dotyczącej systemów biologicznych. W poszczególnych rozdziałach omówiono cele i metody badania biosystemów oraz aktualny stan wiedzy i wyniki prac własnych. Autorzy przekazali informacje o tym, w jaki sposób wyniki badań podstawowych systemów biologicznych wykorzystywane są w naukach medycznych w zakresie szeroko rozumianej ochrony zdrowia. Materiał zawarty w tomie BIOSYSTEMY obejmuje problematykę mechanizmów wybranych funkcji realizowanych przez układy: nerwowy, oddechowy, homeostazy i immunologiczny. Przedstawiono także problematykę dotyczącą mechanizmów przekazywania informacji i roślin, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk elektrycznych zachodzących w komórkach i ich roli fizjologicznej. Książka może służyć jako podręcznik dla każdego czytelnika pragnącego pogłębić swoją wiedzę i poznać, na wybranych przykładach, wkład badań podstawowych w rozwiązywanie problemów praktycznych.


SPIS TREŚCI

Wstęp

1. Metody badania układu nerowowego

1.1 Metody badania błonowych potencjałozależnych kanałów (prądów) jonowych Na, Ca i K i ich zastosowanie w analizie funkcji układu nerwowego
1.2. Potencjały wywołane kory mózgowej
1.3. Mechanizmy wyładowań padaczkowych w korze mózgu: zespół iglica - fala wolna
1.4. Metody analizy sygnałów niestacjonarnych
1.5. Modele symulacyjne
1.6. Molekularne podstawy procesów uczenia się i pamięci

2. Procesy przetwarzania informacji i sterowania w ośrodkowym układzie nerwowym

2.1. Mechanizmy mowy
2.2. Metody badania zaburzeń mowy
2.3. Organizacja funkcjonalna systemu ruchowego
2.4. Sterowanie skurczem mięśnia
2.5. Sterowanie postawą i równowagą
2.6. Ruch lokomocyjny, algorytmy i sterowanie
2.7. Sterowanie ruchem oka a męczliwość wewnątrz-sakadyczna
2.8. Współczesny rozwój transplantologii jako terapii po uszkodzeniach rdzenia kręgowego

3. Układ oddechowy

3.1. Problemy sterowania w układzie oddechowym

4. Wybrane problemy układu immunologicznego

4.1. Model ksenoprzeszczepów komórek człowieka do myszy SCID

5. Gospodarka płynowa organizmu i działanie nerek

5.1. Komputerowy model pacjenta leczonego terapiami nerkozastępczymi

6. Zjawiska elektryczne u roślin

6.1. Zjawiska elektryczne u roślin
6.2. Fizjologiczna rola aktywności elektrycznej u roślin


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie