Tom 2. Biopomiary

redaktor serii :  Maciej Nałęcz

redaktorzy tomu :  W. Torbicz, L. Filipczyński, R. Maniewski, M. Nałęcz, E. Stolarski

format :  B5 (oprawa twarda)
objętość :  1076 str.

ISBN  83-87674-23-0

Streszczenie
Spis treściSTRESZCZENIE

Tom BIOPOMIARY został przygotowany przez zespół autorów czynnie uczestniczących w pracach badawczych. Duży wkład w jego przygotowanie miało Polskie Towarzystwo Techniki Sensorowej. W dziele przedstawiono stan światowej techniki w zakresie podstaw i zastosowań w medycynie różnych metod, urządzeń i systemów pomiarowych. Podano również przykłady własnych prac. Materiał zgrupowano w sześciu częściach. Część pierwsza jest poświęcona pomiarom temperatury i wielkości mechanicznych: ciśnienia i przepływów, w różnych obszarach ciała. W części drugiej omówiono podstawy i zastosowania medyczne metod ultradźwiękowych i akustycznych. Przedmiotem części trzeciej są pomiary elektrofizjologiczne i niektóre aspekty pomiarów biomagnetycznych i bioimpedancyjnych. Metodom i urządzeniom pomiarowy stężeń różnych substancji we krwi, moczu i innych płynach fizjologicznych oraz w gazach oddechowych jest poświęcona część czwarta. Część piąta obejmuje opis metod optoelektronicznych i ich zastosowań w diagnostyce medycznej. Ostatnia, szósta część, zawiera omówienie wybranych zagadnień systemowych, odnoszących się do globalnej oceny stanu organizmu oraz do zinformatyzowanych urządzeń pomiarowych. Książka może być pomocna dla studentów, pracowników naukowych i praktyków zainteresowanych diagnostyką medyczną.


SPIS TREŚCI

Część I. Pomiary temperatury i wybranych wielkości mechanicznych

1. Pomiary temperatury
2. Metody płynowe w diagnostyce biomedycznej
3. Metody i urządzenia mechaniczno-elektryczne w diagnostyce medycznej
4. Pomiary ciśnienia
5. Pomiary ciśnienia wewnątrzczaszkowego

Część II. Metody ultradźwiękowe i akustyczne

6. Metody ultradźwiękowe w diagnostyce i terapii medycznej tkanki mięśniowo-szkieletowej
7. Metody ultradźwiękowe w terapii i w praktyce laboratoryjnej
8. Metody ultradźwiękowe w diagnostyce ścian tętnic szyjnych
9. Ultradźwiękowa metoda Dopplerowska w ocenie aktywności ruchowej płodu
10. Ultradźwiękowa rejestracja czynności serca płodu dla potrzeb kardiotokografii
11. Efektywne wykorzystanie pseudoszeptu do uzyskania zrozumiałości mowy osób laryngektommowanych
12. Metody aktustyczne w diagnostyce i terapii niepłynności mowy
13. Postęp w dziedzinie obiektywnych badań słuchu
14. Pomiary i analiza zjawisk akustycznych wywołanych czynnością tkanki mięśniowo-szkieletowej

Część III. Pomiary wielkości bioelektrycznych

15. Podstawy bezpieczeństwa elektrycznego w technice medycznej
16. Postępy elektrokardiografii
17. Elektrokardiograficzne próby wysiłkowe
18. Pomiary i analiza sygnałów EKG o wysokiej rozdzielczości
19. Wybrane procedury przetwarzania sygnałów elektrokardiograficznych
20. Diagnostyczna i terapeutyczna elektrostymulacja oraz defibrylacja serca
21. Cyfrowe metody analizy EEG i potencjałów wywoływanych
22. Magnetometry do badań biomedycznych
23. Pomiary bioelektroimpedancyjne

Część IV. Pomiary wielkości chemicznych i biochemicznych

24. Elektrody potencjometryczne jonoselektywne i uczulane
25. Chromatografia gazowa i cieczowa
26. Metody woltamperometryczne stosowane w aplikacjach analitycznych
27. Półprzewodnikowe czujniki wielkości biochemicznych
28. Wybrane zagadnienia miniaturowych układów do całościowej analizy chemicznej
29. Glukozomierze do indywidualnego użytku pacjentów
30. Suche testy do szybkiej diagnostyki medycznej i dla ochrony środowiska
31. Oksymetria
32. Pomiar zawartości CO
2 we krwi i w gazach oddechowych - kapnografia
33. Czujniki w monitoringu powietrza i gazów

Część V. Metody optyczne i optoelektryczne w diagnostyce medycznej

34. Optoelektroniczne metody pomiarowe w diagnostyce medycznej
35. Badania właściwości optycznych tkanek
36. Spektroskopia w bliskiej podczerwieni dla monitorowania oksygenacji tkanek
37. Wybrane metody diagnostyczne wykorzystujące interakcję światło-obiekt biologiczny
38. Laserowo-dopplerowskie pomiary ukrwienia
39. Pomiary i analiza dna oka
40. Ruch oka i metody jego pomiaru
41. Pomiary endoskopowe
42. Pomiary biometryczne

Część VI. Wybrane zagadnienia systemowe w biopomiarach

43. Metody i urządzenia do integralnej oceny wydolności fizycznej organizmu
44. Systemy do oceny stanu psychofizjologicznego
45. Klasyfikacja widm metodami statystycznymi i metodami opartymi na sztucznej inteligencji
46. Interfejsy medycznej aparatury pomiarowej


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie