Tom 9. Fizyka medyczna

redaktor serii :  Maciej Nałęcz

redaktorzy tomu :  G. Pawlicki, T. Pałko, N. Golnik, B. Gwiazdowska, L. Królicki

format :  B5 (oprawa twarda)
objętość :  624 str.

ISBN  83-87674-37-0

Streszczenie
Spis treściSTRESZCZENIE

Tom FIZYKA MEDYCZNA przygotował zespół autorów czynnie uczestniczących w pracach naukowych. W pracach tych brało udział Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej, Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej, a także Komitet Fizyki Medycznej i Radiobiologii PAN i Polski Komitet Inżynierii Biomedycznej SEP. W dziele przedstawiono aktualne osiągnięcia naukowe z wybranych działów fizyki medycznej z przykładami własnych prac badawczych. Książka zawiera dwanaście rozdziałów.

W rozdziale pierwszym, wprowadzającym do zagadnień poruszanych w tomie, przedstawiono rys historyczny rozwoju fizyki medycznej w Polsce oraz omówiono działalność głównych organizacji międzynarodowych zajmujących się fizyką medyczną i inżynierią biomedyczną. Następnych sześć rozdziałów poświęcono zjawiskom promieniowania jonizującego w medycynie i ich wykorzystaniu w medycynie, w tym do radiodiagnostyki (rozdz. 2), radioterapii (rozdz. 3), dozymetrii promieniowania (rozdz. 4), oceny jakości radiodiagnostyki i radioterapii (rozdz. 5), zagadnieniom medycyny nuklearnej (rozdz. 6) i radiacyjnej sterylizacji tkanek (rozdz. 7). W rozdziale ósmym omówiono bierne właściwości elektryczne tkanek oraz metody i urządzenia do ich badań w zakresie częstotliwości od kilku kHz do kilku GHz i ich wykorzystanie w medycynie. Ochrona radiologiczna stanowi oddzielne zagadnienie opisane w rozdziale dziewiątym. Pozostałe trzy rozdziały poświęcone są wykorzystaniu pól elektromagnetycznych niejonizujących do diagnostyki, terapii i rehabilitacji. Książka jest monografią naukową, a jednocześnie stanowi nowoczesny podręcznik pomocny w szkoleniu specjalistów z zakresu fizyki medycznej i inżynierii biomedycznej, przygotowujących się do pracy w warunkach klinicznych często przy łóżku chorego.


SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie
2. Radiodiagnostyka
3. Radioterapia
4. Dozymetria z zastosowaniem komór jonizacyjnych
5. Fizyczne aspekty zapewnienia jakości w radiodiagnostyce i radioterapii
6. Medycyna nuklearna
7. Sterylizacja radiacyjna przeszczepów tkankowych
8. Bierne właściwości elektryczne tkanek i ich wykorzystanie w medycynie
9. Ochrona radiologiczna
10. Promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące
11. Zjawiska elektromagnetyczne w diagnostyce i tomografia MR
12. Fizykoterapia


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie