Tomografia komputerowa. Budowa urządzeń CT. Algorytmy rekonstrukcyjne

autor :  Robert Cierniak

format :  B5
objętość :  430 str.

ISBN  83-60434-00-X

Streszczenie
Spis treściSTRESZCZENIE

Niewiele przyrządów pochodzących z bogatego arsenału urządzeń medycznych dorównuje popularnością rentgenowskim tomografom komputerowym - CT. Wynalazek ten zapoczątkował bez wątpienia erę technik diagnostycznych, pozwalających zaglądać do wnętrza człowieka bez naruszania powłok jego ciała, a zatem w sposób bezinwazyjny, a przy tym dający bardzo dokładny obraz anatomiczny.

Niniejsza książka ma za zadanie wypełnić istniejącą lukę informacyjną, gdyż stanowi pierwszą na gruncie polskim próbę całościowego ujęcia tematyki rentgenowskiej tomografii komputerowej. Celem przedstawianej pozycji książkowej jest możliwie szczegółowe zaprezentowanie tytułowej metody diagnostycznej, poczynając od jej historii, poprzez budowę, parametry i zasadę działania rentgenowskich urządzeń tomograficznych, aż do metod rozwiązywania problemu rekonstrukcji obrazu z projekcji. Temu ostatniemu zagadnieniu poświęcono szczególnie wiele miejsca, gdyż ma ono podstawowe znaczenie dla działania omawianego urządzenia.


SPIS TREŚCI

Od autora

Wstęp

1. Słów kilka o historii tomografii komputerowej

2. Budowa tomografów kmoputerowych

2.1. System akwizyji danych
2.2. Wytwarzanie promieniowania rentgenowskiego
2.3. Detektory promieniowania
2.4. Obrazowanie w tomografie komputerowym
Literatura

3. Fizyczne oddziaływanie promieniowania rentgenowskiego na materię

3.1. Przejście wiązki promieniowania rentgenowskiego przez próbkę materii
3.2. Transformata Radona
3.3. Układy kolimacji promieniowania
3.4. Fizyczne źródła powstawania zniekształceń
Literatura

4. Rekonstrukcja obrazu przy użyciu równoległego układu projekcyjnego

4.1. Geometria równoległego układu projekcyjnego
4.2. Formułowanie problemu rekonstrukcji obrazów z projekcji
4.3. Metody oparte na splocie lub filtracji i wstecznej projekcji
4.4. Metoda rekonstrukcyjna z inwersją fourierowską
4.5. Dyskretna realizacja metody rekonstrukcyjnej z inwersją fourierowską
Literatura

5. Rekonstrukcja obrazu przy użyciu układu projekcyjnego z wiązką unformowaną w wachlarz

5.1. Geometria układu projekcyjnego z wiązką uformowaną w wachlarz
5.2. Metoda rekonstrukcyjna z przesortowaniem
5.3. Dyskretna realizajca metody z przesortowaniem
5.4. Metoda z bezpośrednim użyciem projekcji wachlarzowych
5.5. Dyskretna realizacja metody z bezpośrednim użyciem projekcji wachlarzowych
Literatura

6. Tomografia spiralna

6.1. Tomografia spiralna z rekonstrukcją pojedynczego przekroju - SSCT
6.2. Wieloprzekrojowa tomografia spiralna - MSCT
6.3. Tomografia spiralna z wiązką uformowaną w stożek - CBCT
Literatura

7. Algebraiczne techniki rekonstrukcyjne

7.1. Formułowanie problemu rekonstrukcji obrazów z projekcji
7.2. Algebraiczne algorytmy rekonstukcyjne
Literatura

8. Ocena jakości urządzeń tomograficznych

8.1. Parametry techniczne tomografów CT
8.2. Fantomy
8.3. Procedury startowe i testujące
Literatura

9. Matematyczne modelowanie dla potrzeb symulacji komputerowej

9.1. Matematyczny model fantomu
9.2. Wprowadzenie szumu do symulowanych projekcji
Literatura

Dodatek A
Dodatek B


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie