Ograniczenia oceny lokalnej funkcji skurczowej lewej komory serca z wykorzystaniem dwuwymiarowych danych echograficznych i metody śledzenia markerów akustycznych - badania "in silico"

autor :  Jakub Żmigrodzki

format :  B5
objętość :  270 str. (w tym 28 kartek kolorowych)

ISBN  978-83-7837-083-3

Streszczenie
Spis treściSTRESZCZENIE

W niniejszej książce podjęto próbę określenia, w sposób usystematyzowany, ograniczeń lokalnej estymacji przemieszczeń i odkształceń lewej komory serca z użyciem dwuwymiarowej metody STE (2DSTE) oraz wyłonienie czynników mających wpływ na te ograniczenia. W przypadku eksperymentów z użyciem danych echokardiograficznych zarejestrowanych klinicznie, z wykorzystaniem modeli zwierzęcych czy modeli materialnych lewej komory serca istotny problem stanowi pozyskanie referencyjnych wartości miar deformacji z wysoką rozdzielczością przestrzenną oraz dokładnością. Z tego względu zdecydowano się przeprowadzić opisane w niniejszej monografii badania z użyciem syntetycznego modelu deformacji lewej komory serca oraz syntetycznych danych obrazowych wytworzonych z jego użyciem.


SPIS TREŚCI

Spis treści
Wykaz skrótów

1. Wprowadzenie
2. Metody i warsztat badawczy
3. Wyniki badań
4. Dyskusja wyników
5. Podsumowanie

Bibliografia


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie